คู่มือสอบเจ้าหน้าที่อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี                                                                                 *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                      *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                           *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์