คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                            *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                    *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                         *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548                                                           *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                      

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33575

270฿

รหัสสินค้า: KP-33575 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33575
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                            *ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         *ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ                                                                         *การกำหนดนโยบายสาธารณะ                                                                                         *การนำนโยบายไปปฏิบัติ                                                                                               *การประเมินผลนโยบายสาธารณะ                                                                                    *การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                  *การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                    *การบริหารจัดการโครงการ                                                                                            *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                          *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  *แนวข้อสอบ การวางแผน/การบริหารจัดการโครงการ                                                    *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                               *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมศุลกากร ปี 2562 BB-100

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมศุลกากร ปี 2562 BB-100
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                            *ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         ##Reading Comprehension       «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  ชุดที่ 1.                                                     «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  ชุดที่ 2.                                                     ##Grammar and Structure «คำสรรพนาม (Pronouns)                                                                                    «คำนำหน้าคำนาม                                                                                             «ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา   (Agreement of Subject and Verb)                          «การใช้ Verb to have                                                                                          «หลักการใช้กริยาช่วย(Auxiliary Verbs/ Helping Verbs)                                                    «การใช้กริยาไม่แท้ Non-Finite Verbs                                                                                 «คำคุณศัพท์ (Adjective)                                                                                         «การเปรียบเทียบคุณศัพท์                                                                                   «คำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)                                                                                   «การใช้ 12 Tenses                                                                                                «การใช้ If – Clauses แสดงเงื่อนไข                                                                          «กลุ่มมติ (Subjunctive Clauses) as if หรือ wish                                                               «การใช้รูปถูกกระทำ (Passive Constructions)                                                               «การใช้  Question-tags                                                                                            «การใช้คำบุพบทและสำนวน (Prepositions and Idioms)                                                   «คำที่มักใช้สับสนกัน (Word Choice )                                                                             «คำที่มีรูปคล้ายกัน  (Similar Words)                                                                                 «การใช้ to get/to be used to / too ……….to /enough  to/     so …….that /such…………..that                «แนวข้อสอบรวมไวยากรณ์  «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                           «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                     «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                              «แนวข้อสอบการสนทนา Conversation จำนวน 4 ชุด                                                        «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33711

270฿

รหัสสินค้า: KP-33711 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 B BC-33711
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย                                                                                *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                            *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                     *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                              *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                     

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    *หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA) และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA                                                                                *การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                                     *การติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน                                                                        *การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม                                                     *นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                              *ความรู้เกี่ยวกับ การผังเมือง                                                                                          *ความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                                          *แนวข้อสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการผังเมือง                                                                         *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                      

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                 *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                              *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717

260฿

รหัสสินค้า: KP-31717 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                               *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                             *Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                              *แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                 *คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                  *ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย                                                                              *ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์                                                                                          *ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558        *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                        

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561                            *ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                               *แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                                                                        *ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น                                                                             *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                           *เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                       *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                        *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550

260฿

รหัสสินค้า: KP-30550 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                           *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *การจัดทำแผนงาน/โครงการและการวิเคราะห์โครงการ                                                            *การติดตามและประเมินผล                                                                                             * แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่สอดคล้อง กับงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

270฿

รหัสสินค้า: KP-30284 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550  *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 2560-2579  *งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  *การวิเคราะห์นโยบายและแผน  *การจัดทำแผน/โครงการ  *การบริหารแผนงานและโครงการ  *ความรู้ด้านงบประมาณ  *การติดตามและประเมินผล  *นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30086

270฿

รหัสสินค้า: KP-30086 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  BC-30086
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสนง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                              -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                           -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                  *ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                                                       *กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                       -แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                                                    -แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                                                       -แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                                                      -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                              

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954

260฿

รหัสสินค้า: KP-9954 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี                                                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                              *การวิเคราะห์                                                                                                            *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผนงาน/โครงการ                                                                                            *งบประมาณ                                                                                                             *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                       -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                              *การคิดเชิงวิเคราะห์                                                                                                    *ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูล                                                           -เจาะข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     -แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                     -แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ                             

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

260฿

รหัสสินค้า: KP-9367 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367
สารบัญ
#ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    อำนาจหน้าที่      #กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)                                                  #นโยบายรัฐบาล                                                                                                        #ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                         #ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                  #บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                     #การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           #การวิเคราะห์                                                                                                          #การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                              #การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                            #การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                 #งบประมาณ                                                                                                         #การติดตามและประเมินผล                                                                                         #แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                            -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     -เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                     -เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                    

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

270฿

รหัสสินค้า: KP- 9145 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                               1 Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                        7          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    20 Øการวิเคราะห์                                                                                                                                                                                  31 Øการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                               37 Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                                              40 Øการบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                                                                              54 Øการจัดทำงบประมาณ                                                                                                                                                                   60 Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        80 Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                              93 Øนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                                                                               100 Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                                            103 Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                       123          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                             132                  êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             140          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)                                                                                                                                                        179          êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546               206          êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                225          êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                        246          êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                        263