คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                             *พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                       *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550        *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                  *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                  *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                        *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                                *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี                                                                       *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                              *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                              *การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                                                                             *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                                

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                                *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                *การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                    *เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                   *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                       *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                  *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                               *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                 *การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                 *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *êOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                            *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    *เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม  และกระทรวงแรงงาน                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                            *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2