คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                       *ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ *การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                   *การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                           *การผลิตสื่อ                                                                                                            *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  *เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       *เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์