คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32264

260฿

รหัสสินค้า: KP-32264 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32264
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง                                                                                     *ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเดินรถ *คำสั่งฝ่ายธุรกิจเดินรถ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พนักงานเวรเดินรถ                            *คำสั่งบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่องมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลการเดินรถ                                     *ระเบียบรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                                      *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                               *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                 *กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                                *ความรู้ด้านการบริหารจัดการขนส่ง                                                                                   *การจัดการโลจิสติกส์และ Transportation                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                   

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด  *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์  *ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง  *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553  *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  *หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี  *การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 5. 

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 1.                                                                   *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                               *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 1.                                                                  *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 2.                                                                       

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง BC-30352

260฿

รหัสสินค้า: KP-30352 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง BC-30352
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง                           *ความรู้เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินจากคลัง                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ                                                      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                -เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558         *การวิเคราะห์และวางแผนงาน                                                                                         *การประสานงาน                                                                                                        *การจัดการองค์การ                                                                                                           -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                                -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                                                                  *การบริหารราชการ                                                                                                     *แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                          *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                   *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                  – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม