คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560        *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                *พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                    *พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                          *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                 *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                  *การควบคุมและป้องกันโรค                                                                                            *การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัวงานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ                                                                                     *การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค                                                                                    *งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม                                                                                 *งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข                                                                                                    *การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ                          *สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย    *แนวข้อสอบระบาดวิทยา                                                                                           *แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข