คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปผ้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                                *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                             *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                  *การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                             *การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                           *การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                            «แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                                 «แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                                 «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                           «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น