คู่มือสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี.) ปี 2561 BC-31038

260฿

รหัสสินค้า: KP-31038 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี.) ปี 2561 BC-31038
สารบัญ
*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                *ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                                     *ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                            *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                                    *ความสามารถในการเขียนโปรแกรม                                                                                *การจัดการฐานข้อมูล                                                                                                           *การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                                                                    *เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล                                                                      *การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                         *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                                          *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร                                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                               *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์