คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                             *พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501                                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินตรา  พ.ศ. 2501และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536             *พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561          *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548                *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย                                                                              *เทคนิคการตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์                                                                               *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  * แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์