คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236

280฿

รหัสสินค้า: KP-31236 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31236
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456                                                          *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                          *พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561                          *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17พ.ศ. 2560                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550             *เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office                                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                              *ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                                *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                                *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                 *กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                                *พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557                                                                             *พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความรู้ด้านการบริการและการประสานงาน                                                                          *ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น                                                     *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์