คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31182

260฿

รหัสสินค้า: KP-31182 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31182
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                   *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                             *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                             *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                        *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               *เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                     *ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                  *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                 *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                             *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                            *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                         *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า