คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                         *ความรู้ในการสำรวจ การออกแบบ การคำนวณโครงสร้าง                                                                   *งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                      *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                 *การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน และอุทกวิทยา                                                                             *ความรู้ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ                                               *ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                            *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558        *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์                                                                                         *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง                                                                        *งานด้านการสำรวจเบื้องต้น                                                                                            *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                            *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                            *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                       

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                   *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                 *การสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา                                                                      *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                *การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                          *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                 *ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                           «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                       «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                                  «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                        ย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31984

270฿

รหัสสินค้า: KP-31984 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31984
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558        *การออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา                                                                        *การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                            *งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            *การทดสอบวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม                                                                               *การประมาณราคา                                                                                                      *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *งานซ่อมบำรุงรักษา                                                                                                     *งานผังเมือง งานด้านขนส่งจราจร งานด้านสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา                                 *งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                      *โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                      *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                  *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                 *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.