คู่มือสอบวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                       *พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                     *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561            *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561                              *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                               *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       *ความรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                 *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                    *หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                    *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                          *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                        *แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่                                                                                *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์