คู่มือสอบรองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-31243

270฿

รหัสสินค้า: KP-31243 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบรองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-31243
สารบัญ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                               *พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                                      *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                             *วิชาภาษาไทย *โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                       *โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                             *โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                              *โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                          *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในสนามสอบ