คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

299฿

รหัสสินค้า: KP-31397 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397
สารบัญ
**ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน *ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย                                                                  *โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                        *เจาะข้อสอบ การสรุปความ                                                                                   *เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                            *เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                    *โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                        *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                           *เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                  *เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                         **ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                   *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553                                                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          **ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน *เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความ                                                                            *เจาะข้อสอบ การสรุปความและการตีความ                                                                 *เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                    *เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                   *เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                     *เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                 *เจาะข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                              *เจาะข้อสอบ คำราชาศัพท์                                                                                  *รวมแนวข้อ สอบภาษาไทย                                                                                  **ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.