คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 62 BC-34237

299฿

รหัสสินค้า: KP-34237 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 62 BC-34237 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                            *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                          *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                                      

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                  *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนวิสาหกิจ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                            *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการ                                                                          *การจัดทำแผนปฏิบัติการ                                                                                              *การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน                                                                                     *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                   *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543   *กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                          *การจัดทำแผนปฏิบัติการ                                                                                              *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.