คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021

260฿

รหัสสินค้า: KP-31021 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021
สารบัญ
*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                    *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                  *เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                       *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                               *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์