คู่มือสอบพนักงานประสานการพิมพ์ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานประสานการพิมพ์ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                           *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *ความรู้ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                       *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                   *ความรู้ด้านการพิมพ์เบื้องต้น                                                                                        *แนวข้อสอบ ด้านการพิมพ์                                                                                     *เจาะข้อสอบ ด้านการท่องเที่ยว                                                                                *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์