คู่มือสอบพนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31625

270฿

รหัสสินค้า: KP-31625 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31625
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                           *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551              *ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                                                                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547                        *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                         *ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                  *การประเมินผลงานโครงการ                                                                                           *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์