คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                          *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                         *พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                 *ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด พ.ศ. 2546                                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                          *นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                          *เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการพฤตินิสัยผู้ต้องขัง                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                     *แนวข้อสอบ พิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์   ถาม-ตอบ                                                         *แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา          ถาม-ตอบ                                                        *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    ถาม-ตอบ                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์