คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                     *ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล                                                                                          *ระบบการจัดการน้ำเสีย                                                                                                *ระบบการจัดการของแข็งปฏิกูล                                                                                                *ระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน                                                                                          *การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                                *แนวข้อสอบรวมงานสุขาภิบาล                                                                                  

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมาของ อบจ.กระบี่                                                                                   *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4.พ.ศ. 2552    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                         *เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543                                                                                                                *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *ความรู้ด้านการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                     *เจาะข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร                                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                     -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                       -เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                 -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม