คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                                                           *ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง *แนวข้อสอบระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม            *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *การจัดการองค์กร                                                                                                      *การจัดการองค์ความรู้                                                                                                  *งานการเงินและบัญชี และงานสัญญา                                                                                *การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                               *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                  

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                                                           *ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง *แนวข้อสอบระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม            *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *การจัดการองค์กร                                                                                                      *การจัดการองค์ความรู้                                                                                                  *งานการเงินและบัญชี และงานสัญญา                                                                                *การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                               *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                  

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร  *นโยบายรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  -เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  -เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.