คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137

260฿

รหัสสินค้า: KP-31137 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal) *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                          *ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                           *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                              *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.