คู่มือสอบบุคลากร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                 *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                           *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการ                                                                                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536                       *ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ       *แนวข้อสอบ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของ สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ                                                                                               *ข้อบังคับนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539                                                                               *ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                       *เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                   *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                  *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                  *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์