คู่มือสอบบุคลากร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ บุคลากร การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                            *ความรู้ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล *กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล *เจาะข้อสอบบุคลากร 4 ชุด