คู่มือสอบบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                              *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                             *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                        *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                             *การออกจากงาน                                                                                                        *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์