คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635

260฿

รหัสสินค้า: KP-30635 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                                        *ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร                                                                                *ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                             *ความรู้ด้านสมรรถนะความสามารถ การสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)               *การประเมินค่างาน                                                                                                   *การวิเคราะห์งาน                                                                                                    *การประเมินผลบุคคล                                                                                              *การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                        *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง              *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                               *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                     *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                          *การออกจากงาน                                                                                                       *การคุ้มครองระบบคุณธรรม                                                                                         *เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                  *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                            *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                            *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                           *เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.