คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                                *การจัดการระบบความรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาแบบดิจิทัล                                      *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                          *เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด                                                                                   *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                  *แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                             *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.