คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                           *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                      *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               *การจัดทำร่างสัญญา                                                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม