คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลหนองคาย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลหนองคาย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลหนองคาย                                                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                     *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                  

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลราชบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลราชบุรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชบุรี                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                            

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                    

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                         *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                   *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                     *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                   *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                          *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                            *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                          *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                         *เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                       *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป