คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                                *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                             *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                    *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                 

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                             *พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                       *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                                                                                                                *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         *ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง                                                                    *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                                                  *แนวข้อสอบข่าวสารทั่วไป                                                                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา (อัตนัย)                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                         *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                                                                       ##วิชาความสามารถ 50 คะแนน *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ                                                     *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     ##วิชาความรู้ 50 คะแนน *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง  

*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง *เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย                 *ความรู้ด้านกฏหมายมหาชน                                                                                           *แนวข้อสอบ กฎหมาย มหาชน                                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                             *แนวข้อสอบ พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                        *พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                       *ความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                                                              *พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน                                                          *กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง                                                   *กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                                             *ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                                                     *ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำข้อกฎหมายในประเทศไทย                                                             *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                    *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253

260฿

รหัสสินค้า: KP-30253 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  -เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079

270฿

รหัสสินค้า: KP-30079 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสนง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                           -เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                       -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                         *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                  *ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                                                       *กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                                       -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                                    -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                                           -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                                              

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่
สารบัญ
+ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                  1         -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 5 +พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552                                               17         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                      22              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                 25         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                              36         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          98         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                 150         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                            202         -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                        252      

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9961

270฿

รหัสสินค้า: KP-9961 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9961
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                             *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                                 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556         *พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         *พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551                      *พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                 -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                      -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                              -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย                                                             **ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558                                                                                                             -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน                                                                              -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ