คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ         *เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                    *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                    *เจาะข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                                              

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343

270฿

รหัสสินค้า: KP-9343 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                     *นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                 *พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                    *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                               *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา                                                            *แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                                  *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                                  * กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา วินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม