คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ นายทหารบัญชี กลุ่ม DOF-11 ปี 2563 BB-124

280฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ นายทหารบัญชี นายทหารตรวจสอบ นายทหารบริหารทรัพยากร นายทหารวิชาการ ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ กลุ่ม DOF-11 ปี 2563 BB-124  ประกอบด้วย Ø ความรู้ด้านการบัญชีการเงิน ทั่วไป                                                                                                        Ø ความรู้การบัญชีต้นทุน                                                                                                                               Ø การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน                                                                 Ø การจัดทำงบประมาณ                                                                                                                                  Ø ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                                                                   Ø การเงินระหว่างประเทศ                                                                                                                             Ø การสอบบัญชี                                                                                                                                                 Ø การตรวจสอบและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        Ø การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)                                                                   êแนวข้อสอบการสอบบัญชี                                                                                                                          êแนวข้อสอบงบการเงินและความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                    êแนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                                                            êแนวข้อสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                                  êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  1                                                                                                                            êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  2                                                                                                                            êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  3                                                                                                                            êแนวข้อสอบการเงินและการธนาคาร/การเงินระหว่างประเทศ                                                          êแนวข้อสอบการเงินธุรกิจ                                                                                                                        

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC- 34374

270฿

รหัสสินค้า: KP-34374 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34374 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4 *วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 *วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 *วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 *วิชาทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34367

270฿

รหัสสินค้า: KP-34367 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34367 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 5 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 6 *วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4 *วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4 *วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน -แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน *วิชาทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป