คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี2561 BC-30208

270฿

รหัสสินค้า: KP-30208 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี2561 BC-30208
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย  *นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 8 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  *ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  * หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 200 êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  -แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน BC-3969

280฿

รหัสสินค้า: KP-3969 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน BC-3969
สารบัญ
– ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน – โครงสร้าง ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ – เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย – สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน – สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบภาคสนาม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) – เจาะแนวข้อสอบหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ – สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 1 – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ 2 – เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ