คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304

270฿

รหัสสินค้า: KP-31304 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่  *พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  *พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547  *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558  *การวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง และการประเมินผลผังเมือง  *ทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง  *การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่  *แนวข้อสอบ เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง