คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย *หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                              *ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                            *ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                           *ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                 *ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                                   *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                               *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                                                           

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                        *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *ความรู้ด้านชีววิทยา กีฎวิทยา และจุลชีววิทยา                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                               *ความรู้ด้าน ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์  ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                           *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                  *สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของพืช    *สัณฐานวิทยาของพืช (Morphology of Plants)                                                                         *การจำแนกพืช (Plant Classification)                                                                                  *เซลล์พืช (Plant Cell)                                                                                                   *เนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue)                                                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                           *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                  *สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                     *ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                             «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                 *ความรู้ทางกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ              *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                  *ความรู้ทางด้านเคมี                                                                                                    *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางด้านเคมี                                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางชีววิทยา                                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางฟิสิกส์                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์                                                                                    *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office                                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31526

260฿

รหัสสินค้า: KP-31526 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31526
สารบัญ
*ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี                                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา                                                                                             *เจาะข้อสอบ จุลชีววิทยา                                                                                           *ความรู้พื้นฐานงานประปา                                                                                              *คุณภาพน้ำกับสิ่งแวดล้อม                                                                                             *การควบคุมคุณภาพงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ                                                                   *การใช้และการสอบเทียบเครื่องเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ                                                             *ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                                    *ความรู้ด้าน ISO/IEC 17025                                                                                        *จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                           *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                                 

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                  *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                    *ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                     *ความรู้ด้านเภสัชวิทยา                                                                                                *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ การควบคุมคุณภาพ                                                                           *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                     *ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี                                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์                                                                     *ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                                               *ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                      *ความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                      *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                           *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                        *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.                                                                        *พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                         

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สารบัญ
*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจอำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง           *ความรู้เบื้องต้นทางด้านเคมี                                                                                                   *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านฟิสิกส์                                                                                     *คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                                          *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                 *ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยา                                                                                              *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพบรรยากาศ                                                       *ระเบียบวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการวิจัย                                                                                     *ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง                                                                      *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                 *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                            *ความรู้ด้านเคมีประยุกต์                                                                                    *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมีเคมี                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านจุลชีวะ                                                                  *ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ                                                                                      *ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ                                                    *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                            *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                            *เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                              

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมประมง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมประมง
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หน้าที่ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  *ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ  *การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)  *มาตรฐาน ISO/IEC17025  *ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  *มาตรฐานสินค้าเกษตร  ##ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ Microsoft Word  -แนวข้อสอบ Microsoft Excel  -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.  -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                         *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                                 *วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                 *เจาะข้อสอบ ศุลกากร                                                                                      *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางเคมี                                                                               *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางชีววิทยา                                                                          *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางฟิสิกส์                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้า                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                     *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                     

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกใหม่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกใหม่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                               *หลักวิชาการวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน                                                                          *แนวข้อสอบเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และพลังงาน                                                                                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                                                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                                                    *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                    *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2