คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 BC-34794

270฿

รหัสสินค้า: KP-34794 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 BC-34794 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                 *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                     *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554           *ความรู้ด้านแรงงาน *แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                          *แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม               

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                 *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                     *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554           *ความรู้ด้านแรงงาน *แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                          *แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม               

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                *ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                               *พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                     *พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                             *แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                         *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                      *พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562           *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                *ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                               *พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                     *พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                             *แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                         *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                      *พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562           *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน                              *ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์                                  *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                *พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                          *แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       *ประกาศ คพร.หลักเกณฑ์วิธีการการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2552               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                        *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9985

270฿

รหัสสินค้า: KP-9985 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9985
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541                                                                                  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560       *พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                             *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                                -แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554        *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                         -ความหมายของ แรงงาน                                                                                                 -ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                             -การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                             -ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                         -รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                                 -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                         *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992

270฿

รหัสสินค้า: KP-9992 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                                    -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541                                                                                  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560       *พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                                                  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                         *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                             *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                         -ความหมายของ แรงงาน                                                                                                 -ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                              -การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                                -ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                            -รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                                   -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                      *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688

260฿

รหัสสินค้า: KP-9688 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                          *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                         -ความหมายของ แรงงาน                                                                                                 -ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                              -การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                               -ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                            -การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                                         -สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                               -มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                    -ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                        *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                         *เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                 *พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     *พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554       *ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.