คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ BC-32288

260฿

รหัสสินค้า: KP-32288 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ BC-32288
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์                                                                                         *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)                                                     *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                         *พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                                    *ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                      *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *ความรู้ด้าน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาและกระบวนการยุติธรรม                                                *เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                        *นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                      *ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                  *แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                     *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                             *แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                                        

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                              *ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                      *การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทำข้อสอบ          *แนวข้อสอบ การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทำข้อสอบ                                                                                                              *เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                                *ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับการสอน                                                                     *ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย สำหรับการสอน                                                                        *ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับการสอน                                                                    *ความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการสอน                                                                    *มาตรฐานประกอบวิชาชีพครูด้านมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                  *แนวข้อสอบ มาตรฐานประกอบวิชาชีพครูด้านมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ              *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559