คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090

260฿

รหัสสินค้า: KP-31090 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                      *เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                           *การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                            *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                             *การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                 *การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                          *ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                        *ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                              *การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                      *การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                   *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                      *การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                          *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                             *เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                       *เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855

270฿

รหัสสินค้า: KP-9855 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9855
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                                           *เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                               *การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                           *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                            *การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                               *การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                       *ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                    *นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                 *การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                                    *การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                 *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                  *การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                        *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                              *เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                             -เจาะข้อสอบรวม 436 ข้อ