คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31922

270฿

รหัสสินค้า: KP-31922 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31922
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                  *การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น                                                                           *การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                           *การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                  *การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง                                                         *การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                    *การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค                                                                                      *การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคาร                                                                                   *คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                               *การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                 *การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน                                                                   *การจัดการเหตุรำคาญ                                                                                                           *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                   *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                                *แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                               *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564

280฿

รหัสสินค้า: KP-31564 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564
สารบัญ
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                         -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535      -การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 -การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                               -การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                        -การบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                         -การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                     -การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                  @ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                                          -คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                                          -พื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                 -ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                                  -ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                          @ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม -ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                                 -ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                                         *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล