คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                  *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                               *พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                         *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                    *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563        *ความรู้หลักสถิติเบื้องต้น                                                                                               *แนวข้อสอบ สถิติ                                                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา                                                                                   

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล)                               *แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                   *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                               *เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                   *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                *ความรู้ด้านการให้บริการทางการศึกษา                                                                                  *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                                    *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                         *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                        

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                          *หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)                                                                                                    *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การดำเนินงานทะเบียนนักศึกษา                                                                                      *การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                                                                     *การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                *การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                   *การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                    *การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                          *แนวข้อสอบ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                           *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                              *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                                                                *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                          *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ                                *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                                                                *การปฏิบัติงานโครงการทางการศึกษา                                                                          *การจัดประชุมอบรมสัมมนาทางการศึกษา                                                                     *การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                 *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                    *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                *การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                            *แนวข้อสอบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                     *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                            *แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา                                                                        *แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สถาบันวิทยาลัยชุมชน

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                         *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                                              *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                              *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                       *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                             *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561                                                         *ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560               *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                   *ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อวัดความเข้าใจและการใช้ภาษา                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล                                                           *หลักสูตรและการสอน                                                                                                                           *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                                                  *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                           *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                  *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                                            *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                   *แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                             *มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                *จิตวิทยาทางการศึกษาผู้ใหญ่                                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31960

270฿

รหัสสินค้า: KP-31960 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31960
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                           *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *นโยบายด้านการศึกษา                                                                                                           *แผนงาน/โครงการ                                                                                                     *การวางแผนการศึกษา                                                                                                 *มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                  *หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ                                                                                            *การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                    *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                *เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                              *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      *การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                                                *แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                          *การประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                       *แนวข้อสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                   *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                  *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31663

270฿

รหัสสินค้า: KP-31663 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31663
สารบัญ
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                             *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *การวางแผนการศึกษา                                                                                                 *มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 *การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                 *การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                    *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      *เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                              *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                           *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      *การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                             *การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                            *แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                          *การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                *แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                           *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                  *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                              *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                                

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31380

260฿

รหัสสินค้า: KP-31380 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31380
สารบัญ
*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  *พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 *พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                              *พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                               *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    *งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                                *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                              *การวางแผนการศึกษา                                                                                                 *การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                 *มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                  *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                                                   

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553             *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                             *การวางแผนการศึกษา                                                                                                 *มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                  *การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                 *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                       *เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                               *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                   *ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                               *แนวข้อสอบ การแนะแนว                                                                                        *การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                *แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                            *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                       *การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                              *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30932

270฿

รหัสสินค้า: KP-30932 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30932
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553             *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                       *เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                               *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                   *ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                               *แนวข้อสอบ การแนะแนว                                                                                        *การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                *แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                            *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                        *การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                              *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                       *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                       *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข                                                                   *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                   *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                  *การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                 *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                          *การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                          *การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                 *การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                     *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                        *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                               *การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                         *แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                   *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา