คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับแผน TIEB                                                                                             *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                   *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               *การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                         *แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก                                                                         *แผนอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                  *การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                   *การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                         *การจัดการพลังงาน                                                                                                     *สถานการณ์พลังงาน                                                                                                   *รวมแนวข้อสอบพลังงาน                                                                                           *ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459

260฿

รหัสสินค้า: KP-9459 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                                   -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                                   -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                       *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                                                                                                    -เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                                                                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                                 *การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                                -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                                *การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                                                                                    *การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                                                                 *นโยบาย และยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย                                                                                                              *การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                                                                *การจัดการพลังงาน                                                                                                                                                                             -รวมแนวข้อสอบพลังงาน