คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         *ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านการตรวจสอบใบสำคัญของสำนักงาน                                                                              *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์สินเชื่อ                                                                                                     *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                 *แนวข้อสอบงานคลัง                                                                                                *แนวข้อสอบบัญชี การเงิน                                                                                          *แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                                   *แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30987

260฿

รหัสสินค้า: KP-30987 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30987
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                            *แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)                                                                *แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปัจจุบัน                                                       *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       * แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532                                                                              *พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558                                       *พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524                                                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2. พ.ศ. 2559                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2522                                                                                                   *ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ คัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535                            *ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535            *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540                                                                              *ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2558         *การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                   *ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร                                                                       *การบริหารจัดการและพัฒนาภาคชนบท                                                                                       *การพัฒนาชนบทเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน                                                                           *การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                           *แนวข้อสอบ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์