คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946

270฿

รหัสสินค้า: KP-31946 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946
สารบัญ
*การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ *พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543 *เจาะข้อสอบชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบชุดที่ 2. *พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 *เจาะข้อสอบ *พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 *พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.2503 *เจาะข้อสอบ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 *เจาะข้อสอบ *เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกพ.ศ. 2558 *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีพ.ศ. 2546 *เจาะข้อสอบ *รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของกรุงเทพมหานคร *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31465

270฿

รหัสสินค้า: KP-31465 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31465
สารบัญ
-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 -การจัดทำระบบฐานข้อมูล -การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -การจัดเก็บข้อมูล -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558

คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน BC-30789

260฿

รหัสสินค้า: KP-30789 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน BC-30789
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                           *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                               *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ  1 – 4)                                     *พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                            *กฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                        *พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                            *พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2585                                       *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                     *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม