คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                             *พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                       *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                     *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                                     *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                    *ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์ *เทคนิคการประสาน                                                                                                  *เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                         *การฝึกอบรม                                                                                                         * หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                   *ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                             *การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล                                                                                       *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)              *แนวข้อสอบงานเอกสารงานราชการ                                                                           *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                      

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                                 *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                           *พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                   *คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                  *การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                        *การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                      *การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                               *ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                 *การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                               *การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                          *การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                  *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                               

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                                 *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                           *พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                   *คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                  *การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                        *การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                      *การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                               *ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                 *การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                               *การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                          *การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                  *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                               

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม ฐานข้อมูลด้านสังคม                            *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *ความรู้ด้านโครง การ การติดตามประเมินผล                                                                        *ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                             *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                 

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                     *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ                                                                                                              *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *การดำเนินงานโครงการติดตาประเมินผล                                                                            *แนวข้อสอบการดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                   *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                            

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี                              *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านภาษาไทย                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ                                                                       *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ                                                                                       *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเด็กและเยาวชน                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *การส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                    *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                             

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-32219

260฿

รหัสสินค้า: KP-32219 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-32219
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                         *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม                                                                     *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม                                                            *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม                                                               *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2549                                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548                                                                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              *ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม                                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3.                                                                         *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697

260฿

รหัสสินค้า: KP-30697 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                       *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                  *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546                                                         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม                                                                                       *แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                               *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *เจาะข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                  *เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                                          *เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                                          *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                 

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

260฿

รหัสสินค้า: KP-9879 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879
สารบัญ
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                           -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                       -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                       *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                      -เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                                           -เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง