คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                                 *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔                                                *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                 *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                *กระบวนการพัฒนาบุคลากร                                                                                          *จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่                                                                              *เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                                                        *เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                                                        *เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 3                                                        *เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 4                                                        *เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 5                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                   *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์