คู่มือสอบนักบริหารงานพาณิชย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบริหารงานพาณิชย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน                                                                                         *การประสานงาน                                                                                                        *การจัดทำใบแจ้งหนี้                                                                                                    *การจัดทำข้อมูล                                                                                                         *การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า                                                                                           *การบริการ                                                                                                              *งานบริการลูกค้าสัมพันธ์                                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 3.                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์