คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659

260฿

รหัสสินค้า: KP-30659 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                             *ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย                              *ภัยคุกคามและการโจมตี                                                                                               *แนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย                                                                          *ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                                                                                      *การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                    *สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                 *สถานการณ์ต่างประเทศ                                                                                              *การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ                                                                  *ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                        *นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                               *ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                             *พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528                                                                      *ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)                                                                          -เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ                                         -แนวข้อสอบ นักการข่าว                                                                                                -แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                                     -เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                     -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.