คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน        *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                                  *แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                               *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                       *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                     *พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                    *พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                         *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                         *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                              *แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย                                                                                *แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                             *มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                       *แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                  *สมรรถนะวิชาชีพครู                                                                                                               

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                 *หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                          *แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      *จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                  *แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                             *การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                  *การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                            *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                     *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา