คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9749

260฿

รหัสสินค้า: KP-9749 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561  BC-9749
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                                                                                *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                 *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                *การตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                    *ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                        -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                     -เจาะข้อสอบบัญชีราชการ                                                                                                                                                          

คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237

260฿

รหัสสินค้า: KP-9237 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237
สารบัญ
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่     ค่านิยม                                                           ++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                   ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                      ++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   ++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                    ++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                      ++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                              ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                             การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                  ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                         ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                     แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS         ++แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               ++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                                                                                   ++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.